Board logo

标题: 《暇月战歌》1月22日更新维护公告 [打印本页]

作者: 客服597-欧巴    时间: 2020-1-21 09:30     标题: 《暇月战歌》1月22日更新维护公告

广大玩家朋友们:   3 L5 G& @3 X' v- f7 S+ c) s7 ]3 R

) S( k0 Z) h$ {) `3 C" ]$ b 大家好!4 E: y6 @: p; W5 k1 j- g1 v
& Q  |# M( X9 M7 H0 T( l) b; [
 《暇月战歌》全部战区将于2020年1月22日8:30-10:30进行更新维护,请大家互相转告并合理安排好游戏时间* ~1 Q# b# u9 U+ l+ ]& _

* L7 H& W/ u4 P0 { 更新内容:
, M3 ^2 Z) Z- r
! X4 }0 J( o; p1 A9 o 一、双倍掉落活动:7 u: J- p. n8 J" f) Q

1 U1 p# @$ d- q5 a) [. h  _ 开启双倍掉落活动。: @* \; p% A- ]+ a+ ^

/ s5 I% L7 v. m+ G9 Z2 q- _ 二、充值返利活动:2 A, b: g* S( L- d
 活动时间:1月22日0点——1月30日 24点
: z0 W$ c7 `2 z- S# X' n) p- l 
3 R: n0 V2 r. b8 [* s# W& G
$ p2 U& ^( R; a$ R' ^  K' x8 S. @% l6 l8 y
 最后,仅代表《暇月战歌》项目组,祝大家,新年快乐!!!!!!
4 i5 v4 g* w( Y* ^
- E: y" L1 B$ J2 m, @; s7 U, W9 I, Y- G; H2 F  C6 Y# n
 暇月战歌官方群:474814505
1 j1 D/ A+ V6 W+ ^+ p1 m+ [; i8 Q( E目标在线-《暇月战歌》项目组7 Z/ J5 M+ O: q+ f8 m- Q
  2020年1月21日

欢迎光临 目标游戏总论坛 (http://bbs.object.com.cn/) Powered by Discuz! 7.2